حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند     
تبليغ از يک جهت بر سه گونه :
.1تبليغ گفتاري
2.تبليغ رفتاري
3.تبليغ نوشتاري
در فرهنگ معمول مردم، «تبليغ گفتاري » که تبليغي شنيداري است و با گوش و از راه شنيدن انجام مي پذيرد، تبليغ مطبوعتر و مقبولتري است تا «تبليغ نوشتاري » که تبليغي ديداري است و با چشم و از راه ديدن انجام مي گيرد.
يکي از دليل هاي اين مطبوعي و مقبولي را مي توان در آساني و ارزاني دستيابي به تبليغ گفتاري نسبت به تبليغ نوشتاري جست و جو کرد; اما در احاديث اسلامي - آن سان که خواهيد ديد و خواهيد خواند - گاه تعبيرها و تعريف ها و حتي تعليل هايي وجود دارد که نشان مي دهد «تبليغ نوشتاري » در «احاديث اسلامي » ، از جايگاه مطبوع تر و مقبول تري برخوردار است.
گفتارو نوشتار در ترازوي تبليغ :
آنچه در اين نوشتار خواهد آمد، مقايسه اي است ميان کارايي وجغرافياي تبليغ گفتاري و تبليغ نوشتاري.اگرچه كه اين دو شاخه تبليغي همواره برآورنده نيازهاي گوناگون امت اسلام اند و هر گاه يکي، جاي را بر ديگري تنگ کند، خود نيز درتنگنا خواهد افتاد.
رايج¬ترين و آشناترين شيوه تبليغ دين، در جهان اسلام، تاکنون وعظ و منبر بوده است، که همچنان کارآمد، مفيد و مؤثر است. بااين همه، هرگاه رسانه اي نو به ميدان مي آيد، تبليغ شفاهي به گونه اي در ميان امواج نوبنياد، جابه جا مي شود، مثلا آن گاه که تعزيه يا شبيه خواني، رواج يافت، خطيبان و سخنوران مذهبي بخشي از برنامه هاي خود را به آن اختصاص دادند؛ بدون آن که اندکي ازاهميت و کارايي سخن، کاسته شود.
يکي از ياوران و هم رزمان منبر، قلم است. اين دو، گرچه ياران قديمي هستند، اما، روزگار ما توجه بيشتري به نوشتار يافته و درمقايسه با گذشته، خود را به محصولات قلم، نيازمندتر مي بيند.
اگر پيش از اين، منبر و تبليغ شفاهي، جلودار بود و نوشتن درعقبه انجام وظيفه مي کرد، اينک آن دو در يک خط ايستاده ان
روزگاري بود که گفت وگو از عهده همه يا بيشتر نيازهاي ديني مردم بر مي آمد و منبر، رساترين رسانه دين بود. اکنون، سخنوري همان اهميت را دارد، اما بخشي از وظايف سنگين خود را بر گرده قلم نهاده است و در اين تقسيم کار، هيچ زياني نيست.
گفتار و نوشتار دو بازوي توانمند تبليغ رسالات الاهي اند که سرسلسله يکي، پيامبر- صلي الله عليه و آله وسلم- است و سرچشمه ديگري، قرآن. هر گاه که اين موازنه به کژي مي گرايد و يکي جاي را بر ديگري تنگ مي کند،هر دو، زيان مي بينند و بيش از آن دو، تبليغ دين
منبر، بيشترين توانايي را براي جلب دل ها و گوش ها دارد. زيرااز ميان اين آشيانه قدسي، پاک ترين نفس ها بيرون مي ريزد و هر يک از اين نفس هاي پاک، مي تواند اجتماعي بزرگ را شست وشو دهد. بسارذيلت ها و ناپاکي ها که از هستي انساني زدوده نمي شود، مگر به نيروي همين نفس ها. بسا با قلب و دل، که جز با شنيدن نلرزند;بسا چشم که جز به فرمان گوش نگريد. بسا دست و پا که نجنبد،مگر به اشارات برقي که در چشم گوينده است.
فضيلت هاي تبليغ نوشتاري :
نوشتن و تبليغ نوشتاري نيز براي خود، فضيلت هايي دارد که تبليغ شفاهي از پاره اي از آن ها بيگانه است. اين رويه در تبليغ معارف ديني به راهي مي رود - يا بهتر آن است که راهي پيش روي خوددارد - که او را به لوازمي ويژه و اسبابي خاص، نيازمند مي کند
نخستين تفاوت عمده اين دو کارکرد تبليغي، در منطقه و حوزه تاثير آن ها است.
اين تفاوت، بيش از آن که به موضوع و عنوان باز گردد، مربوط به لايه هاي يک موضوع و مخاطبان آن است. به ديگر سخن مي توان موضوعي واحد را به دو طريق گفتار و نوشتار در دستور کار قرار داد،ولي در دو لايه و يا براي دو نوع مخاطب
تفاوت مخاطب ها نيز حقيقي نيست، بلکه مخاطبان در اين دو طريقه مقدس، تفاوت هاي اعتباري و جهت دار پيدا مي کنند، يعني؛ يک مخاطب مي تواند به اعتباري، طرف خطاب گفتاري باشد و به اعتبار و جهتي ديگر، مخاطب نوشتار باشد. بنابراين مخاطبي در حالي که شنونده است با زماني که خواننده است تفاوت مي¬کند.
اين همان تفاوت ظريف و نکته باريکي است که بسياري ازنويسندگان و مولفان علوم ديني، در کانون توجه خود قرارنمي دهند. هنگامي که فردي در پي تحقيق در باره موضوعي است،آنگاه که در باره اين موضوع مي شنود، انتظارات ويژه خطابه رادارد و اگر همان موضوع را در کتاب يا مقاله¬اي يافت، از آن نوشته، توقع برهان دارد. به بيان روشن تر، خوانندگان، غير ازشنوندگان اند؛ حتي اگر خواننده همان شنونده باشد. به همين روي،نوشتار بايد با گفتار تفاوت هايي را بر تابد و به کاري ديگرآيد. يک شنونده هر قدر که زيرک، هوشمند و حقيقت جو باشد، ازخطابه مطالباتي دارد که از نوشته کمتر دارد او از کتاب ومقاله، چيزي را مي جويد که يافتن آن ها را در پايين منبر،انتظار ندارد.
اين تفاوت بدين معنا نيست که خطابه، ارج علمي و مقام تحقيقي کمتري در قياس با نوشته دارد، بلکه بيشتر ناظر به اين واقعيت است که خطابه به اقتضاي ماهيت و ضرورت زمان و نوع مخاطبان، مسووليت ويژه اي دارد و آن اقناع و تاثير عاطفي و لرزاندن قلب شنونده است.
مطالبات خواننده از صاحبان قلم و تاليف، مرحله اي پس از اقناع قلب يعني اجابت عقل و انديشه و پروراندن ذهنيت استوار در دامن کلمات است. بسياري از صاحبان سخن و زينت دهندگان منبر، چون قلم به دست مي گيرند، شيوه خطاب را به يک سو مي نهند و اقتضاي قلم را مي شناسند و مخاطبان نوشته خويش را از مخاطبان گفته خودجدا مي کنند نمونه اين سبک گفتارهاي فلسفي است که چون از گفتاربه نوشتار درآمدند رنگ و بويي ديگر يافتند؛ اگرچه همان سمت وسو را داشتند.
تفاوت ديگر، زبان و ادبيات نوشتن است. نوشتار، ادبياتي دارد وگفتار، زباني. ادبيات گفتاري، بي اندازه صميمي است. خطيب راضرورتي نيست که چندان به آرايه هاي پرطمطراق لفظي گردن گذارد; به ويژه اگر درک اين آراستگي ها و کشف زيبايي هاي آن ها نياز به تمرکز بيشتري در مخاطب داشته باشد. اين از آن روست که شنونده فرصت کمتري براي انديشيدن در الفاظ و يکايک جملات خطيب دارد.
آنچه از يک خطابه در ذهن شنونده باقي مي ماند، معمولاً مفهومي عام و حسي عميق است که از رهگذر دل دادن به سخنان گوينده حاصل شده است. در تبليغ شفاهي، آن اندازه که ساختمان و چگونگي ورودو خروج در بحث اهميت دارد، يکايک کلمات و جملات اهميت نمي¬يابند.
اما خواننده، چشم خود را از هر لفظي به لفظي ديگر مي چرخاند واين فرصت و مجال و اجازه را دارد که باز گردد و عبارتي را ازنو و بلکه چندين بار بخواند. از همه مهم تر اين که «خواندن »اين امتياز را به مخاطب مي دهد که سرعت و شتاب عبور الفاظ دراختيارش باشد، از اين رو موقعيت هاي طلايي و شايسته اي را براي تامل فراهم مي کند.
نويسنده نيز مي کوشد که با دقت بيشتر و حسن انتخاب شايسته تري کلمات را کنار هم چيند و به همان اندازه که خواننده فرصت تامل دارد، او نيز مجال مي يابد که در پروراندن يک مطلب علمي يا عاطفي، تمهيدات لازم را فراهم و سخن خود را به برهان نزديک تر کند.
تاثيرات عاطفي و قلب گداز گفتار بيش از نوشتار است و آن قدر که گوينده، امکان تاثيرگذاري بر روح و قلب مخاطب را دارد،نويسنده فاقد است، ليکن نويسندگان مي توانند همه آن فضيلت ها رااز راهي ديگر در نوشتار بياورند. اگر گوينده از طريق تغييرلحن و حرکت دست و نشان دادن تغير در صورت و... مي تواندشنوندگان خود را تا پايان در جاذبه سخن خود نگه دارند،نويسندگان نيز مي توانند اين تغيير لحن ها و رفتار را به مددکلمات فراهم آورند، و البته اين شگردها براي اجرا در نوشته،بسي دشوارتر است.
شوخ طبعي و طنز، يکي از اساسي ترين ارکان سخن تبليغي است.
کمتر اتفاق مي افتد که تني چند از انسان ها گرد هم آيند و به طنزي، ذايقه خود را تغيير ندهند و طراوتي در بزم نيفکنند، ولي آيا مي توان از همين شگرد ظريف در نوشته ها سود برد؟ گرچه اين شگرد در نوشتار هم راه دارد ولي بسيار ظريف تر و دشوارتر از به کارگيري آن در گفتار است.
نوشتار، زمينه مناسب تري براي پرداختن به موضوعاتي است که آن هارا نمي توان و يا کمتر مي توان گفت. بسيارند مباحث و مسايلي که شرم حضور و برخورد نگاه ها با يکديگر، مبلغ را از گفتن بازمي دارد، ولي دست او را به نوشتن مي گشايد. فايده ديگر تبليغ نوشتاري هم سطح بودن مخاطب کتاب است.
جمعيت هايي که به گرد يک کتاب جمع مي آيند، بسي يک دست تر و هم سطح ترند تا گروه هايي که منبر را حلقه مي زنند.
گويندگان همواره اين دغدغه را دارند که کدام بخش از شنوندگان را، خشنود از مجلس خود روانه کنند. اما نويسنده مي داند که نوشته او انتخابي آگاهانه خواهد شد و هر که نياز خود را بدان يافته و سنجيده است، به سوي آن دست دراز مي کند. از سويي،خواننده و حالات او، چندان بر نويسنده تاثير نمي گذارد.
گفته اند: «مستمع، صاحب سخن را بر سر ذوق آورد.» حکايت ازنياز گوينده به شادابي شنونده و حضور راغبانه او دارد. امانويسنده، اين اندازه به شادابي همه خوانندگان خود نياز نداردو مي تواند همه هم و توان خود را مصروف آفريدن اثري کند که خودضرورت آن را دريافته است.
به ديگر سخن، گوينده تا حد بسياري، سطح و دامنه بحث خود را باحالات و چگونگي رفتار و حضور شنونده هماهنگ مي کند، ولي نويسنده از تير نگاه هاي خسته و يا حضورهاي ناشايسته در امان است.
سخن پاياني اين است که اسلام در شناساندن و گستراندن آوازه حقانيت خويش، سخت به مبلغان سخن گو و سربازان قلم زن نيازمنداست و اين دو، هيچ يک نمي توانند از عهده کار هم برآيند.
امروز شاهديم كه فرهنگ حاكم بر بازار به سرعت در حال تغيير و تبديل به فرهنگ بيگانه در زمينه كسب و كارمي باشد و اين در صورتي است كه اسلام داراي منابع و معارف غني  والايي در اين عرصه مي باشد كه  متاسفانه  بسياري از آنها  براي كسبه محترم مجهول مانده و برخي ديگر جاي خود را به آموزه هاي غير اسلامي مي دهند.
اگر امروز كه بحمد الله حكومت اسلامي است در اين عرصه فعاليتي نشود و اقدامات لازم در جهت شناساندن اين فرهنگ غني و معارف والا به كسبه محترم انجام نشود شايد هيچ وقت ديگر نتوان به اين مهم دست يافت.
با بررسي تاريخ تحولات فرهنگي واجتماعي كشور،ارتباط  عميقي بين روحانيت واصناف مختلف بازاري وجو دارد.ارتباطي كه بستر قيام ومبارزات مردمي ومنشاء ثمرات وبركات زيادي شده است. معاونت فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي با درك صحيح ومنطقي اين مهم اقدام به راه اندازي " گروه مبلغان بازار" با هدف نيازشناسي ديني قشر بازار وپوشش دهي آنها با رويكرد فرهنگي وتبليغي بصورت تبليغ نوشتاري در قالب " نشريه سلام حبيب خدا " در موضوعات : اخلاق و معارف اسلامي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي  با محوريت قرآن و سخنان اهل بيت و مراجع محترم تقليد نموده است.
گروه هاي فعال در نشريه :
1)گروه قرآني و احاديث
 در اين گروه كار جمع آوري و مطالعه روي آيات ، احاديث و ادعيه مربوط به بازار و ويژه نامه ها انجام   مي گيرد . آيات مورد نياز شناسايي شده و دقيق و مطالب مربوط به آن تهيه مي شود. در مورد احاديث و ادعيه نيز به همين شكل اقدام  مي شود.
2)گروه داستان
در اين گروه داستان هاي شيرين ، پر معنا و جذاب جمع آوري مي شود همچنين شناسايي بازاريان و كسبه نمونه و تهيه زندگي نامه مختصر ونكات ويژه اخلاق و رفتار  اين بازاريان  وهمچنين تهيه خاطرات بازاريان برعهده اين گروه مي¬باشد.
3)گروه هنري وسرگرمي
فعاليت اين گروه شامل تهيه و جمع آوري شعرهاي مربوط به بازارو مطالب نشريه ، معما ، سرگرمي ، مسابقه ، معرفي كتاب ويژه بازاريان ة مكالمه عربي و...
4)گروه اخبار و ارتباطات 
كار مصاحبه با بازاريان نمونه ، دريافت  بررسي پيامك هاي و پيام هاي بازاريان ، عكس هاي مورد نياز بخش هاي مختلف ، سخنان بزرگان ، آشنايي و معرفي اصناف ، وصيتنامه شهداء بازار و...
5)گروه احكام
پاسخ گويي به سوالات شرعي بازاريان، پرسش و پاسخ احكام ، احكام عمومي ، احكام ويژه مناسبت ها مثلا ماه مبارك رمضان و...
6)اعتقادات
تهيه و بررسي سوالات به همراه پاسخ آن ها در زمينه هاي اعتقادي ومذهبي ، شناخت هرچه عميق تر و با بيان ساده از اسلام – آشنايي با فرقه ، جريان ها و گروه هاي منحرف مثلا شيطان پرستي و معرفي آن ها به بازاريان و....
7) مناسبت ها
 شناسايي مناسبت ها و تهيه مطالب به  فراخور آن ها و مورد نياز نشريه. مناسبت هاي قمري و مذهبي مانند ماه مبارك رمضان يا مناسبت هاي شمسي مثل عيد نوروز ، دهه فجر و...
8) مدير پژوهش
الف) نياز سنجي و پيدا نمودن خلاء هاي موجود.
ب) آماده سازي فرم هاي نظر خواهي و كار روي آنها و نتيجه گيري.
ج) آرشيو اطلاعات.
د) تهيه كتابچه هاي مخصوص بازار يا نشريه تخصصي صنف  قصاب ها.
9) مدير طرح و برنامه
الف) جذب نيرو با توجه به توانايي ها و نيازها
ب) پي ريزي و برنامه ريزي براي ويژه نامه ها.
ج) برنامه ريزي براي انجام همايش ها و... .
د) تهيه طرح ها ي كوتاه مدت و دراز مدت و موضوعات جديد براي نشريه.
ه) ارتباط مستمر با اعضاي هيأت تحريري و پژوهشي.
موضوعات ومحدوده توزيع نشريه "سلام حبيب خدا":
تهيه و توزيع نشريه فرهنگي مذهبي سلام حبيب خدا در 12شماره طبق جدول زمانبندي، در هر ماه يک شماره با تيراژ30هزار نسخه در 4صفحه 4 رنگ با موضوعات ذيل:
1-احکام اختصاصي ويژه بازاريان2- حکايات اخلاقي 3- معرفي کتاب 4- دعا و نيايش 5- اخلاق در بازار 6- اخلاق در خانواده7- معرفي بازاريان نمونه 8- اشعار مذهبي 9- مناسبت¬ها 10- پرسش و پاسخ 11- مصاحبه و گزارش 12- احاديث ائمه معصومين(:)  13-احكام عمومي
 14- جدول و سرگرمي

محدوده توزيع :
    1)مشهد: مراکز تجاري، پاساژ ها، خيابان هاي اصلي (مجتمع تجاري سپاد، بازار رضا، بازار مرکزي، زيست خاور، شهريور، مصلّي، بازار جنّت، سعدي، خيابان طبرسي، سي متري طلاب و....) 26 هزار نسخه در ماه
2)    گناباد: هزار نسخه در ماه
3) اصفهان(نجف آباد): هزار نسخه در ماه
    4)کرج (شهريار): هزار نسخه در ماه
 5) آبادان(خرمشهر، اهواز): هزار نسخه درماه
ب : ساختار گروه
اين گروه زير مجموعه " اداره فرهنگ ورسانه " مي باشد(دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي،معاونت فرهنگي وتبليغي،اداره فرهنگ ورسانه،گروه مبلغان بازار.


ج : محورهاي مهم فعاليت ها
1) رصد مداوم ومنظم تغيير وتحولات جريانات ونيازهاي فرهنگي وتبليغي بازار.
2) تلاش وكوشش فرهنگي وتبليغي جهت  ارائه ونهادينه سازي فرهنگ سالم اقتصادي نوين بر اساس آموزه هاي ديني.
3)حضور فعال رسانه اي با رويكرد فرهنگي وتبليغي ناظر به پوشش دهي نيازهاي فرهنگي وتبليغي اصناف مختلف بازاريان وصيانت از ارزش هاي ديني ونيز مقابله با تهديدات فرهنگي  وديني.
4)فراهم سازي بستر وزمينه هاي لازم به منظورتقويت  فرايند تعامل وارتباط ميان روحاني وبازاري.
5) مطالعه وبررسي وانجام تحقيقات منظم وهدفمند با رويكرد فرهنگي وتبليغي پيرامون مختصات ونيازهاي فرهنگي وديني فضاي بازار.
    6) حفظ و ارتقاي فرهنگ ديني در زمينه كسب كار.
    7) ارائه مسائل تخصصي كسب كار از ديدگاه اسلام.
8) پاسخ به شبهات و سؤالات كسبه محترم در زمينه مذهبي و مسائل كسب و كار.
د : مهمترين اقدامات
1) تهيه وتوليد تعداد 12 نسخه ماهنامه فرهنگي ومذهبي "سلام حبيب خدا" در قالب 30.000 نسخه در ماه وارسال به  بازار مشهد وچند شهربزرگ كشور(احكام واستفتائات بازار،معرفي كتاب،حكايت ها وداستان هاي آموزنده،احاديث مرتبط،ويژه نامه مناسبت ها،نكات كليدي زندگي فردي واجتماعي ،جدول وسرگرمي هاي مفيد وآموزنده،معرفي مراكز پاسخگويي به سوالات ديني،پرسش وپاسخ ديني و ...،
2) برگزاري جلسات كارشناسي  با صاحبنظران فعال در عرصه فعاليت تبليغ نوشتاري.
3) برگزاري جلسات هماهنگي با مسولين وافراد فعال در ساحت بازار(اصناف و...).
4) شناسايي بيشتر ظرفيت هاي فرهنگي وتبليغي گروه هاي مختلف اصناف وهيآت مذهبي.
5) طراحي واجراي طرح قرآني"چشمه هاي نور"با هدف قرائت روزانه قرآن در بازار.
6)تهيه وتوزيع محصولات فرهنگي وتبليغي( سي دي ،كتاب هاي قرآني و...) بين بازارايان.
7) برقراري امكان ارتباط تلفني وپيامكي بازاريان به منظور تقويت و تعامل مستمر فرهنگي وتبليغي بازاريان با مبلغان بازار .
8) تهيه وتدوين سررسيدهاي سال 1389ويژه خواهران وبرادران بازاري حاوي موضوعات واطلاعات مفيد ديني (احكام بازار و...).
9) مطالعه و برنامه ريزي وبرگزاري سلسله جلسات حضوري آموزشي احكام شرعي تجارت وبازار ويژه اصناف مختلف.
10) مطالعه وبرگزاري "شب شعر" ويژه بازاريان واصناف مختلف بازاربا موضوعات مفاهيم ديني در حوزه كسب وكار.
11) مطالعه وبرگزاري يادواره شهداي بازار.
12) برنامه ريزي گسترش فعاليت هاي فرهنگي وتبليغي ويژه خانواده هاي بازاريان در قالب: «برگزاري اردو، مسابقه، مشاوره  و...» از برنامه هاي آينده اين گروه مي باشد.
اين نشريه در ماه هاي اول در تيراژ 5000 چاپ مي شد و بعد از مدتي چون با استقبال بازاريان مواجه شديم هم اکنون در تيراژ 20000 به بالا منتشر شده و در مکانهاي متعدد شهر مشهد از قبيل مکانهاي تجاري و بازارها و مغازه ها به صورت رايگان توسط افراد مورد اطمينان و با احترام توزيع مي¬شود. در کنار اينکار گروه فرهنگي با همکاري دفتر تبليغات اسلامي سامانه پيامکي راه اندازي کردند تا بتواند بين اعضاء گروه نشريه و کسبه و بازاريان محترم ارتباط بيشتري برقرار کنند.
اين سامانه در تاريخ اسفند 1387 شروع به کار کرد و تاکنون نزديک به 12000پيامک از طرف بازاريان به اين نشريه ارسال شده است.
اکنون در ذيل به آمار پيامکهاي دريافت شده از تاريخ تير 1388 تا اسفند 1388 مي پردازيم ودر پايان تعدادي از نظرات خوانندگان نشريه را جهت مطالعه شما دوستان عزيز ارايه مي نماييم.
شماره پيامک نشريه :۳۰۰۰۷۴۶۱۳۳۳۳۳۳
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
نجم الثاقب
کارگاه مطالعات سینمایی
تربیت مبلغ خواهران
دوره مسیحیت
نقد فرق تصوف و دراویش
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal