تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
تصاویری از نشست تخصصی طلاب خوشنویس