تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۱۵
به همت پژوهشکده اسلام تمدنی؛ کتاب« پژوهشي در عرفان حلقه و انرژي درماني » منتشر شد
کتاب« پژوهشي در عرفان حلقه و انرژي درماني » به قلم محمد مسعود سعیدی عضو هیات علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی منتشر شده است.

به گزارش  روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی  این کتاب سه بخش اصلى را در بر مى گيرد؛ بخش اولِ كتاب، مباحث مقدماتى لازم پيش از تحقيق ميدانى دربارۀ گروه های نوپديد معنوی را در خود گنجانده و شامل سه فصل است.

فصل اول به بيان مسئلۀ معنويت های نوظهور و تحقيقات انجام شده در اين زمينه مى پردازد. فصل دوم در بردارندۀ چارچوب مفهومى پژوهش آشنايى با مفاهيم و آموزه های عرفان حلقه و معرفى آن طبق كتاب ها و نوشته های موجود است. البته نويسندۀ كتاب كه تجربۀ عملى عرفان حلقه را نيز دارد، در توضيح مطالب اين كتا بها، گاهى به تجربه های عملى خود نيز اشاره مى كند. مباحث روشىِ نظري هپردازی داد همحور برای پژوهش در معنويت های نوپديد و امتيازات اين روش، در فصل سوم بررسى شده است.

بخش دوم كتاب به ارائۀ مباحث حاصل از بررسى تجربى عرفان حلقه مى پردازد. نتايج و يافته های تحقيق ميدانى دربارۀ گروه عرفان حلقه و توصيف و تبيين  ورود  افراد به كلاس های اين گروه و كنش ها و پيامدهای مرتبط گزارش شده است.

 به علت اينكه نتايج تحقيق نشان داد انرژی درمانى را - در صورتى كه فقط انرژ ی درمانى باشد نمى توان از گروه های نوپديد معنوی دانست،

بخش سوم به بررسى انرژی درمانى اختصاص يافت، در فصل پنجم، انرژ ی درمانى با توجه به برخى منابع موجود، به طورمختصر معرفى شده و در فصل ششم، نتايج به دست آمده از پژوهش ميدانى دربارۀ آن گزارش مى شود. در نتيجه گيری كتاب دربارۀ نيازها و انتظارات جديد معنوی در جامعه و نيز شيو ه های جذب افراد و ظرفيت های جديد تبليغى در گروه های نوپديد معنوی به عنوان هدف فرعى و كاربردی پژوهش توضيح داده مى شود.