تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۱۶
کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» منتشر شد
کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی»، نخستین جلد از مجموعه دوجلدی است که به دنبال بازتعریف و بازسازی روایتی از چیستی علم تربیت اسلامی است که از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» نخستین جلد از یک مجموعه دو جلدی است که به دنبال بازتعریف و بازسازی روایتی از چیستی علم تربیت اسلامی است که بر دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های فلسفه اسلامی متکی است. این کتاب به ارائه نظام‌مند از مهم‌ترین مبادی و مقدمات فلسفی مورد نیاز جهت بازتعریف چیستی دانش تربیت اسلامی می‌پردازد.

در برشی از این کتاب می‌خوانیم: پرسش بنیادینی که کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» به دنبال پاسخ به آن است، این است که علم (یا علوم) تربیت اسلامی چه علمی است و چگونه می‌توان بدان دست یافت؟ به نظر می‌رسد دست کم از دو منظر می‌توان به این پرسش نگریست: منظر فرهنگی ـ اجتماعی و منظر منطقی ـ معرفتی.

به اعتقاد نویسنده کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی»، این کتاب حاصل بررسی و بازخوانی گسترده آثار حکمت اسلامی است، به توضیح و تبیین آن دسته از دیدگاه‌ها درباره هستی، انسان و ابعاد وجودی وی، علم و ادراک، تقسیمات علوم، اعتبارسنجی در معرفت و هویت علم دینی پرداخته که مقدمات فلسفی مورد نیاز برای پاسخی تفصیلی به چیستی و روش شناسی علم تربیت اسلامی را فراهم می‌کند.

مؤلف کتاب فوق دکتر علی لطیفی پژوهشگر گروه علوم تربیتی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و فارغ‌التحصیل دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت این پژوهشگاه است.

علاقه‌مندان به مباحث تربیتی می‌توانند این کتاب را با قیمت ۱۳۵۰۰ تومان از کتاب‌فروشی‌ها و یا از سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی rihu.ac.ir خریداری کنند.