تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۸
کارگاه مطالعات سینمایی
اداره هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد کارگاه مطالعات سینمایی را با موضوعات روز و بین المللی سینما برگزار کند
اداره هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد کارگاه مطالعات سینمایی را با سر فصل های زیر برگزار کند:
 
-فرمالیسم روسی
-سینمای پروپاگاندا،اکسپرسیونیسم آلمانی و مکتب فرانکفورت
-نگره مولف
-ساختگرایی و نشانه شناسان فیلم
-مطالعات شناختی در نظریات سینمایی
-بوطیقای تاریخی سینما در گفتمان نوفرمالیسم آمریکایی
 
این کارگاه با حضور دکتر سیدمحمد مداح حسینی  دکترای سینما و تئاتر،پژوهشگر جامعه
 شناسی و پدیدار شناسی هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد
 
از امتیازات حضور در این دوره می توان اعطای گواهی نامه پایان دوره آموزشی ،تشکیل گروه های تبلیغ تخصصی ، اولویت بکارگیری در اعزام های تخصصی نام برد