تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
کتاب زبان قرآن در اندیشه علامه طباطبایی منتشر شد
کتاب زبان قرآن در اندیشه علامه طباطبایی با رویکرد انتقادی به دیدگاه نومعتزله نوشته محمد طاهری به همت دفتر نشر معارف در سال جاری منتشر شد.
کتاب زبان قرآن در اندیشه علامه طباطبایی با رویکرد انتقادی به دیدگاه نومعتزله در چهار فصل و هر فصلی در چند گفتار و با ۱۹۲ صفحه به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی به ثمر رسیده است.

پاسخ‌گویی به ادعای احمد خلف‌الله و همفکرانش و ادعاهای همسو با نظریه نمادین انگاری زبان قرآن و به طور محوری دیدگاه‌های شخصیت‌های نو معتزله در قرن حاضر و سامان بخشیدن به آن از موضوعات این کتاب است.

نویسنده در این کتاب بر اساس دیدگاه‌های تفسیری علامه طباطبایی نیز به نقد و بررسی آن ادعاها پرداخته است.

فصل اول به کلیات و مفاهیمی چون پیشینه و مفاهیم پژوهش از جمله زبان قرآن، فطرتی بودن زبان قرآن، زبان ولایتی و زبان نمادین بودن قرآن و… پرداخته است.


فصل دوم: دیدگاه محمد احمد خلف‌الله درباره زبان قرآن در موضوعات نگاه امین خولی به زبان قرآن، مؤلفه‌های تفسیر ادبی، بیان دیدگاه خلف‌الله در زبان قرآن و ادله غیر واقع‌نما بودن قصص قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم: دیدگاه خلف‌الله با موضوعات دیدگاه علامه طباطبایی در باب زبان قرآن، دیدگاه خلف‌الله در واقع نمایی قصص قرآن و نقد آن و فصل چهارم به دیدگاه بعضی همفکران خلف‌الله در قصص قرآن پرداخته است.

کتاب زبان قرآن در اندیشه علامه طباطبایی با رویکرد انتقادی به دیدگاه نومعتزله نوشته محمد طاهری به همت دفتر نشر معارف به بهای ۲۲ هزار تومان در سال جاری منتشر شد.