تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۸
دوره عمومی نقد مسیحیت تبشیری(ویژه خواهران)
هر جا که شما می بینید ناقوس کلیسا به صدا در می آید، بدانید که بلافاصله بعد از آن، ناقوس جنگ به صدا در می آید، ناقوس استعمار به صدا درخواهد آمد و خودتان را آماده آن روز کنید، آنچه که امروز دارد به اسم مسیحیت ترویج می شود، مسیحیت سنتی نیست، بلکه مسیحیت تبشیری و استعماری است.

اداره آموزش های کاربردی مبلغان باهمکاری مرکز طوبی برگزار می کند

دوره عمومی نقد مسیحیت تبشیری(ویژه خواهران)

امتیازات:

بهره مندی از محضر اساتید پژوهشگر و مسلط به حوزه نقد مسیحیت تبشیری

توانمندی شرکت کنندگان این دوره به پاسخگویی و مناظره با مدعیان مسیحیت تبشیری

اعطای گواهینامه شرکت در دوره به افراد موفق

 تشکیل پرونده تبلیغی تخصصی برای نفرات موفق دوره

تیم سازی و ایجاد شبکه میان شرکت کنندگان در این دوره

اعزام افراد موفق به مراکز هدف و پرداخت حق الزحمه تبلیغی

برای ثبت نام ارسال کلمه نقد مسیحیت به سامانه 30001342 تا تاریخ 27 آبان ماه 1398