تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۸
دوره عمومی نقد عرفان های نوظهور
با گسترش جريان عرفان های نوظهور در سطح جامعه و استفاده آن ها از فناوري هاي نوين و اينترنت، شاهد تغيير ماهيت برخي از اين گروه ها هستيم. برخي از آن ها حتي به بعضي جريان هاي سياسي ورود پيدا کرده و به ظرفيتي براي سوء استفاده بيگانگان تبديل شده اند. مهم ترين راهکاري که مي توانيم براي مقابله با اين معضل ارائه کنيم، آموزش عمومي عقلانيت و خردورزي است. فردي که ذهنيتش با منطق و عقلانيت شکل گرفته است، به راحتي شيفته نمي شود و در فضاهاي مبهم و حسي اقناع نخواهد شد....

اداره آموزش های کاربردی مبلغان برگزار می کند

دوره عمومی نقد عرفان های نوظهور

امتیازات:

بهره مندی از محضر اساتید پژوهشگر و مسلط به نقد عرفان های نوظهور

توانمندی شرکت کنندگان این دوره به پاسخگویی و مناظره با مدعیان  عرفان های نوظهور 

اعطای گواهینامه شرکت در دوره به افراد موفق

 تشکیل پرونده تبلیغی تخصصی برای نفرات موفق دوره

تیم سازی و ایجاد شبکه میان شرکت کنندگان در این دوره

اعزام افراد موفق به مراکز هدف و پرداخت حق الزحمه تبلیغی

برای ثبت نام ارسال کلمه نقد مسیحیت به سامانه 30001342 تا تاریخ 20 آبان ماه 1398