تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
گزارش تصویری نمایشگاه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی