تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
تعطیلات نوروزی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
تعطیلات نوروزی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سراسر کشور از تاریخ 29 اسفند 98 تا 4 فروردین 99 است.
تعطیلات نوروزی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سراسر کشور از تاریخ 29 اسفند 98 تا 4 فروردین 99 خواهد بود.