تاریخ: ۱۳۹۳/۳/۲۸
دوره آموزشی تربیت مبلغ و مدرس احکام 3
اداره آموزش های کاربردی مبلغان، دوره آموزشی تربیت مبلغ و مدرس احکام 3 را با عنوان کارگاه تخصصی مسائل اعتکاف برگزار می کند.