تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۱۰
نتیجه آزمون جذب و گزینش خواهران
آزمون علمی جذب و گزینش خواهران مبلّغ روز پنج‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1394 در شهرستان مشهد و هشت شهرستان خراسان رضوی برگزار گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردیف

کد ملی

شهر

نتیجه

ردیف

کد ملی

شهر

نتیجه

1

748992634

تایباد

مردود

18

74428535

قوچان

قبول

2

748956301

تایباد

مشروط

19

6359093537

قوچان

قبول

3

730079260

تربت جام

مردود

20

872779718

قوچان

قبول

4

749732660

تربت جام

مردود

21

872771369

قوچان

قبول

5

849907918

تربت جام

مردود

22

872789977

قوچان

قبول

6

720095549

تربت جام

مردود

23

870436732

قوچان

قبول

7

748868518

تربت جام

مشروط

24

871511223

قوچان

قبول

8

749770252

تربت جام

مشروط

25

919628001

گناباد

مشروط

9

749196564

تربت جام

مشروط

26

919581791

گناباد

قبول

10

849907853

تربت جام

قبول

27

918913527

گناباد

قبول

11

720266408

تربت جام

قبول

28

919598900

گناباد

قبول

12

703886320

تربت حیدریه

مردود

29

919610730

گناباد

قبول

13

703755919

تربت حیدریه

مردود

30

941155269

گناباد

قبول

14

690291469

تربت حیدریه

مردود

31

1754805418

گناباد

قبول

15

702657034

تربت حیدریه

مشروط

32

938041290

مشهد

مردود

16

703665596

تربت حیدریه

مشروط

33

933791399

مشهد

مردود

17

732538769

تربت حیدریه

قبول

34

941623424

مشهد

مردود

35

703768646

تربت حیدریه

قبول

55

921651211

مشهد

مردود

36

6509903131

تربت حیدریه

قبول

56

941338071

مشهد

مردود

37

703664743

تربت حیدریه

قبول

57

941878937

مشهد

مردود

38

702541435

تربت حیدریه

قبول

58

944623506

مشهد

مردود

39

703768646

تربت حیدریه

قبول

59

730858294

مشهد

مردود

40

690092288

تربت حیدریه

قبول

60

902368729

مشهد

مردود

41

702679836

تربت حیدریه

قبول

61

933914873

مشهد

مردود

42

780053771

جوین

مردود

62

919936571

مشهد

مردود

43

5730083874

جوین

مردود

63

6359214814

مشهد

مردود

44

780091531

جوین

مردود

64

920006663

مشهد

مشروط

45

630059111

جوین

مردود

65

939047055

مشهد

مشروط

46

5730000588

جوین

مردود

66

932188461

مشهد

مشروط

47

860199428

جوین

مشروط

67

5919874708

مشهد

مشروط

48

780209214

جوین

مشروط

68

769954456

مشهد

مشروط

49

780009381

جوین

مشروط

69

920913091

مشهد

مشروط

50

5739496322

جوین

مشروط

70

933068719

مشهد

مشروط

51

5730028261

جوین

مشروط

71

932095968

مشهد

مشروط

52

5739708362

جوین

قبول

72

946799229

مشهد

مشروط

53

780076419

جوین

قبول

73

938072935

مشهد

مشروط

54

780204883

جوین

قبول

74

919577644

مشهد

مشروط

75

2110327979

جوین

قبول

95

860126188

مشهد

مشروط

76

794941941

جوین

مشروط

96

794918085

مشهد

مشروط

77

3674251957

زابل

مردود

97

938707825

مشهد

مشروط

78

3674259990

زابل

مردود

98

57414424

مشهد

مشروط

79

3674160862

زابل

مشروط

99

945573650

مشهد

مشروط

80

3673592491

زابل

قبول

100

919575072

مشهد

مشروط

81

794883672

سبزوار

مردود

101

933379481

مشهد

قبول

82

794012043

سبزوار

مردود

102

938847597

مشهد

قبول

83

793889464

سبزوار

مردود

103

932226086

مشهد

قبول

84

639080839

سبزوار

مردود

104

920935036

مشهد

قبول

85

790875284

سبزوار

مردود

105

938916785

مشهد

قبول

86

794873766

سبزوار

مردود

106

2218002541

مشهد

قبول

87

938889206

سبزوار

مردود

107

946459088

مشهد

قبول

88

794031498

سبزوار

مشروط

108

59621982

مشهد

قبول

89

795242751

سبزوار

مشروط

109

1283525781

مشهد

قبول

90

793587301

سبزوار

مشروط

110

933769873

مشهد

قبول

91

75226243

سبزوار

مشروط

111

5210028259

مشهد

قبول

92

793577527

سبزوار

مشروط

112

920329330

مشهد

قبول

93

790998238

سبزوار

مشروط

113

938881493

مشهد

قبول

94

933947631

سبزوار

قبول

114

703948873

مشهد

قبول

115

790443856

سبزوار

قبول

135

933227345

مشهد

قبول

116

795060701

سبزوار

قبول

136

859578798

مشهد

قبول

117

58977112

سبزوار

قبول

137

920342485

مشهد

قبول

118

794864430

سبزوار

قبول

138

920475396

مشهد

قبول

119

793672619

سبزوار

قبول

139

942042719

مشهد

قبول

120

794895417

سبزوار

قبول

140

2032076403

مشهد

قبول

121

793735343

سبزوار

قبول

141

941324257

مشهد

قبول

122

795099096

سبزوار

قبول

142

920099701

مشهد

قبول

123

794401971

سبزوار

قبول

143

829645055

مشهد

قبول

124

793469661

سبزوار

قبول

144

945768788

مشهد

قبول

125

795075601

سبزوار

قبول

145

872468526

مشهد

قبول

126

70384061

سبزوار

قبول

146

5229810777

مشهد

قبول

127

794310494

سبزوار

قبول

147

920450873

مشهد

قبول

128

794877060

سبزوارم

مردود

148

849496306

مشهد

قبول

129

810037203

سرخس

مردود

149

940070261

مشهد

قبول

130

819691828

سرخس

مردود

150

946174636

مشهد

قبول

131

819936091

سرخس

مشروط

151

860061655

مشهد

قبول

132

819819298

سرخس

مشروط

152

940794314

مشهد

قبول

133

810008726

سرخس

مشروط

153

943477093

مشهد

قبول

134

810054256

سرخس

قبول

154

13590790

مشهد

قبول

155

819264938

سرخس

قبول

173

939014173

مشهد

قبول

156

810066671

سرخس

قبول

174

921709307

مشهد

قبول

157

920645585

سرخس

قبول

175

941486621

مشهد

قبول

158

810045834

سرخس

قبول

176

1050329546

نیشابور

مردود

159

902548786

فیض آباد

قبول

177

1063927341

نیشابور

مردود

160

870376683

قوچان

مردود

178

1064202586

نیشابور

مشروط

161

872366243

قوچان

مردود

179

5749980065

نیشابور

مشروط

162

871617171

قوچان

مردود

180

1063451647

نیشابور

قبول

163

770044689

قوچان

مردود

181

1061920151

نیشابور

قبول

164

870466631

قوچان

مردود

182

6449870125

نیشابور

قبول

165

870395610

قوچان

مردود

183

1050274271

نیشابور

قبول

166

872392090

قوچان

مشروط

184

1063312191

نیشابور

قبول

167

871696673

قوچان

مشروط

185

1062901411

نیشابور

قبول

168

873100492

قوچان

مشروط

186

1063941271

نیشابور

قبول

169

873094611

قوچان

مشروط

187

939726939

نیشابور

قبول

170

871386941

قوچان

مشروط

188

922539650

مشهد

قبول

171

6359783304

قوچان

قبول

189

3670244433

زابل

قبول

172

872390853

قوچان

قبول

190

1050189604

مشهد

قبول